بزرگترین سایت توسعه دهنده وب دنیا
بزرگترین سایت توسعه دهنده وب دنیا
راهنمایی ها منابع مثال ها

HTML

زبانی برای ساخت صفحات وب

آموزش اچ تی ام ال منابع اچ تی ام ال

HTML نمونه:

<!DOCTYPE html>
<html>
<title>HTML Tutorial</title>
<body>

<h1>This is a heading</h1>
<p>This is a paragraph.</p>

</body>
</html>
خودتان امتحان کنید»

CSS Example:

body {
    background-color: lightblue;
}
h1 {
    color: white;
    text-align: center;
}
p {
    font-family: verdana;
    font-size: 20px;
}
Try it Yourself »

CSS

The language for styling web pages

LEARN CSS CSS REFERENCE

CSS

The language for styling web pages

LEARN CSS CSS REFERENCE

CSS Example:

body {
    background-color: lightblue;
}
h1 {
    color: white;
    text-align: center;
}
p {
    font-family: verdana;
    font-size: 20px;
}
Try it Yourself »

JavaScript

The language for programming web pages

LEARN JAVASCRIPT JAVASCRIPT REFERENCE

JavaScript Example:

<script>
function myFunction() {
    var x = document.getElementById("demo");
    x.style.fontSize = "25px";
    x.style.color = "red";
}
</script>

<button onclick="myFunction()">Click Me!</button>
Try it Yourself »

SQL

A language for accessing databases

LEARN SQL

PHP

A web server programming language

LEARN PHP

jQuery

A JavaScript library for developing web pages

LEARN JQUERY

W3.CSS

A modern CSS framework for faster and better responsive web sites

LEARN W3.CSS

Color Picker

Colorpicker

Bootstrap

Bootstrap is a CSS framework for designing better web pages

LEARN BOOTSTRAP

Web Templates

Browse our selection of free responsive HTML Templates

W3.CSS Templates

BROWSE TEMPLATES


How To Section

Code snippets for HTML, CSS and JavaScript

LEARN HOW TO

W3 Certificates

Web Certificates

Get Certified in HTML, CSS, and JavaScript

Get Certified »